خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15286   بروزرسانی: 07-08-1397

Majeed Heydari
مجید حیدری
استادیار

پست الکترونيکی
mheydari[at]znu.ac.ir      majeed_heydari@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/heydari-majeed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4394

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 108 ساختمان اداری، کدپستی 38791-45371