خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21802   بروزرسانی: 24-06-1393

Bahman Farajmand

علایق پژوهشی

تکنیک های نوین آماده سازی نمونه

روش های کروماتوگرافی

اسپکترومتری جرمی