خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17710   بروزرسانی: 11-06-1398

Amir Masoumi

علایق پژوهشی

سنجش از دور زمین-پایه و فضا-برد

اپتیک هواویزها

ترابرد غبار در جو

تغییرات اقلیم