خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23297   بروزرسانی: 27-04-1399

Ali Mohammadian Mosammam

علایق پژوهشی

مدلسازی آماری-آمار فضایی-زمانی، سریهای زمانی، آمار بیوانفورماتیک، آمار رسمی، فضای هیلبرت تابع هسته، اسپلاین ها، روشهای نیرومند و داده های دورافتاده