خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15925   بروزرسانی: 14-11-1397

Hassan Jafari
غلام حسن جعفری
استادیار

پست الکترونيکی
jafarihas@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jafari-hassan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4176

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات(ساختمان 2)، گروه جغرافیا، طبقه سوم، اتاق 605،ص پ 313