خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16317   بروزرسانی: 02-07-1397

Masoud Jalali
مسعود جلالی
استادیار

پست الکترونيکی
mjalali@znu.ac.ir      o.jalali22@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jalali-masoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق 621