خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29642   بروزرسانی: 15-03-1397

Abolfazl Jalilvand
ابوالفضل جلیلوند
استاد

پست الکترونيکی
ajalilvand[at]znu.ac.ir      ajalilvanda[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jalilvand-abolfazl

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2610

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، صندوق پستی 38791-45371

 

 

 

My profile in

Google Scholar

Scopus

ResearchGate