خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه برق]

بازدید:24553   بروزرسانی: 14-09-1396

Abolfazl Jalilvand
ابوالفضل جلیلوند
دانشیار

پست الکترونيکی
ajalilvand[at]znu.ac.ir      jalilvanda[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jalilvand_abolfazl

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2610

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، صندوق پستی 38791-45371