خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16192   بروزرسانی: 24-06-1398

Ghasem Mohammadi Kashani
قاسم محمدی کاشانی
استادیار

پست الکترونيکی
kashani_gm@znu.ac.ir      gmkashani@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kashani-ghasem

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق 207،ص پ 313