خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3364   بروزرسانی: 21-08-1397

Omid Khademnoe
امید خادم نوع
استادیار

پست الکترونيکی
khademnoe@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khademnoe-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار، کدپستی 38791-45371