خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17357   بروزرسانی: 26-06-1397

Naghme Kharazian
نغمه خرازیان
مربی

پست الکترونيکی
naghme.kharazian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kharazian-naghme

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4063

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان اداری دانشکده فنی، گروه نقاشی، اتاق124،ص پ 313