خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19616   بروزرسانی: 08-12-1397

Reza Khoshraftar
رضا خوش رفتار
استادیار

پست الکترونيکی
khoshraftar@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khoshraftar-reza

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق -----،ص پ 45195-313