خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9249   بروزرسانی: 10-03-1399

Younes Khosravi
یونس خسروی
استادیار

پست الکترونيکی
khosravi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khosravi-younes

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4482

فکس
   +98 (0) 24 3228 4006

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

خطبه غدیر 

ستایش خداوندی را که در یگانگی والا و در بی­ همتایی نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در ارکان خود بسی بزرگ است. دانشش بر همه چیز احاطه دارد و حال آنکه او در مقام خوش است و آفریدگان، همگی مقهور قدرت اویند. بزرگی که پیوسته بوده و ستوده ه­ایی که همیشه خواهد بود.