خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15396   بروزرسانی: 19-10-1396

Saeid Maghsoudi
سعید مقصودی
استاد

پست الکترونيکی
s_maghsodi[at]znu.ac.ir      s_maghsodi[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/maghsoudi-saeid

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده علوم -گروه ریاضی- صندوق پستی 45195-313