خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21926   بروزرسانی: 20-07-1400

Ali Eskandari

مدیریت

 مدیر گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (از فروردین 1394 تا فروردین 1396)

رئیس گروه تخصصی گیاه پزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان