خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15315   بروزرسانی: 14-08-1398

بابک عندلیبی

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1. کمیته گیاهان دارویی استان زنجان

2. انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات

انجمن گیاهان دارویی استان زنجان