خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21304   بروزرسانی: 22-05-1393

Ali Mansory

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1)شوراي ‍پژوهشی آموزش و پرورش استان زنجان

2(انجمن مدیریت ایران