خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17620   بروزرسانی: 08-03-1398

Seyed Hossein Mirmousavi
سیدحسین میرموسوی
دانشیار

پست الکترونيکی
hossein.mousavi047@gmail.com      hossein.mirmousavi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mirmousavi-hossein

تلفن
   09124420117   +98 (0) 24 3305 2814

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا، اتاق 12،ص پ 45195-313