خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21177   بروزرسانی: 27-02-1399

Hassan Reza Mirzaei
حسن رضا میرزائی
استادیار

پست الکترونيکی
hr.mirzaei@znu.ac.ir      hasanrezamirzaei@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mirzaei-hasan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4358

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، ساختمان برق، اتاق E111، کدپستی 38791-45371