خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11813   بروزرسانی: 25-07-1400

Ali Reza Moazzami
علیرضا معظمی
استادیار

پست الکترونيکی
moazzami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moazzamia

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4501

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی ، گروه عمران، کدپستی 38791-45371