خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3115   بروزرسانی: 15-08-1397

Massoud Moradi
مسعود مرادی
دانشیار

پست الکترونيکی
moradi.massoud@znu.ac.ir      massod76@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moradim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، صندوق پستی 45195-313