خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8779   بروزرسانی: 02-12-1398

Ali Morassaei
علی مرصعی
استادیار

پست الکترونيکی
morassaei[at]znu.ac.ir      ali.morassaei@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/morassaei-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4074

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی، اتاق A4، کدپستی 38791-45371