خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15102   بروزرسانی: 18-03-1398

Kamran Moravej
کامران مروج
استادیار

پست الکترونيکی
kmoravej@znu.ac.ir      kmoravej54@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moravej-kamran

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2606

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان،