خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2636   بروزرسانی: 15-12-1398

Marzieh Rahmat
مرضیه رحمت
استادیار

پست الکترونيکی
m.rahmat@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mrahmat

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، صندوق پستی 45195-313