خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi
امیر نعیمی
استادیار

پست الکترونيکی
a.naeimi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/naeimi-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2288

فکس
   +98 (0) 24 3228 2223

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی گروه ترویج، توسعه و ارتباطات روستایی، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، اتاق 10، کدپستی 38791-45371