خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:295   بروزرسانی: 30-07-1398

Majid Namdari
مجید نامداری
استادیار

پست الکترونيکی
namdari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/namdari

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان، ساختمان جدید دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، اتاق 23، کدپستی: 38791-45371

 

برنامه کلاسهای ترم اول سالتحصیلی 98-99

روز

8:30-10:30

10:30-12:30

13:30-15:30

15:30-17:30

17:30-18:30

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

ریاضی عمومی

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

مکانیزاسیون (تئوری)

 

 

سه شنبه

مکانیزاسیون (عملی)

بیوفیزیک محیطی

 

 

ریاضی عمومی

چهارشنبه