خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1134   بروزرسانی: 30-08-1398

Majid Namdari
مجید نامداری
استادیار

پست الکترونيکی
namdari@znu.ac.ir      majidnamdari@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/namdari

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان، ساختمان جدید دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، اتاق 23، کدپستی: 38791-45371

 

برنامه کلاسهای ترم دوم سالتحصیلی 98-99

روز

8:30-10:30

10:30-12:30

  14-16 16-18

شنبه

         

یکشنبه

 

    مکانیزاسیون (عملی)  

دوشنبه

آمار و احتمالات  

 

  مکانیزاسیون (نظری)

سه شنبه

ریاضی

 

  ریاضی

 

چهارشنبه

  آمار و احتمالات