خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17429   بروزرسانی: 10-11-1396

Mansour Ojaghi
منصور اوجاقی
دانشیار

پست الکترونيکی
mojaghi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ojaghi-mansour

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2512

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق E108،ص پ 313