خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه برق]

بازدید:16762   بروزرسانی: 24-07-1396

Mansour Ojaghi
منصور اوجاقی
دانشیار

پست الکترونيکی
mojaghi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ojaghi_mansour

تلفن
   (+98) 241 33052676   +98 (0) 24 3305 4068

فکس
   +98 (0) 24 3228 133098

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق E108،ص پ 313