خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15254   بروزرسانی: 15-11-1396

Farhad Misaghi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

  •  داوری مقالات علمی-پژوهشی -مجله تحقیقات آب و خاک-دانشگاه تهران
  • داوری طرح پژوهشی-دانشگاه مازندران
  • داوری کتاب- دانشگاه بیرجند