خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21712   بروزرسانی: 25-12-1397

Reza Pirayesh
رضا پیرایش
استادیار

پست الکترونيکی
r-pirayesh@znu.ac.ir      r_pirayesh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/pirayesh-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2290

فکس
0241 3261093   +98 (0) 24 3228 13201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی ، گروه مدیریت و حسابداری، اتاق 302، صندوق پستی 45195-313