خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8129   بروزرسانی: 29-01-1396

Rahmatollah Pourata
رحمت اله پورعطا
استادیار

پست الکترونيکی
pourata[at]znu.ac.ir      r_pourata@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/pourata-rahmatollah

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371