خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Safa

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
عوامل تأثيرگذار بر قصد کشاورزان به استفاده از عمليات مبارزه بيولوژيک در شهرستان طارم (موردکاوي زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هليوتيس گوجه¬فرنگي)   همكارمهر 1397خرداد  1398