خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4925   بروزرسانی: 06-11-1398

Javad Rabbani
جواد ربانی
استادیار

پست الکترونيکی
rabbani@znu.ac.ir      javad_rabbani80@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rabbani-javad

تلفن
   09155024101   +98 (0) 24 3305 4497

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دانشکده معدن، طبقه سوم، اتاق 8، کدپستی 38791-45371

 

 میکروپالئونتولوژی - پالینولوژی دریایی