خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31024   بروزرسانی: 08-03-1398

Omid Rahmani
امید رحمانی
دانشیار

پست الکترونيکی
omid.rahmani (at) znu.ac.ir      omid_rahmani (at) alum.sharif.edu
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2810

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان اداری دانشکده مهندسی ،طبقه دوم، دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

دانشیار گروه مهندسی مکانیک

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هوشمند و مواد پیشرفته