خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6209   بروزرسانی: 03-11-1394

Ali Rahmanpour
علی رحمان پور زنجانی
مربی

پست الکترونيکی
---[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmanpour-ali

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371