خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9001   بروزرسانی: 03-11-1394

Muhammad Sadra
محمد صدرا
استادیار

پست الکترونيکی
m.sadra[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sadra-muhammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 02413305

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف، اتاق 230، کدپستی 38791-45371