خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20265   بروزرسانی: 06-04-1389

Moosa Saei
موسی ساعی
مربی

پست الکترونيکی
saei@znu.ac.ir      b_saeijamal@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/saei-moosa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2224

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه نقشه برداری، اتاق 111،ص پ 45195-313