خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13554   بروزرسانی: 09-10-1392

Hamid Reza Sarraf
حمیدرضا صراف
استادیار

پست الکترونيکی
sarraf.hamid@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sarraf-hamid

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371