خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11954   بروزرسانی: 13-12-1386

Mohsen Sarrafi
محسن صرافی
استاديار - بازنشسته

پست الکترونيکی
---@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sarrafi-mohsen

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----،ص پ 45195-313