خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20412   بروزرسانی: 15-03-1399

Muhammad Shadman Lakmehsari
محمد شادمان لاکمه سری
استادیار

پست الکترونيکی
shadman@znu.ac.ir      muhammad.shadman@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shadman-muhammad

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 313، زنجان، ایران