خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17571   بروزرسانی: 02-04-1397

Muhammad Shadman
محمد شادمان
طرح سربازی

پست الکترونيکی
shadman@znu.ac.ir      muhammad.shadman@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shadman-muhammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2583

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 313، زنجان، ایران

 

شبیه سازی دینامیک مولکولی. محاسبات تابع چگالی.