خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15433   بروزرسانی: 04-12-1397

Fatemeh Shahryari
فاطمه شهریاری
استادیار

پست الکترونيکی
shahryari@znu.ac.ir shahryari1      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahryari-fatemeh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کدپستی 38791-45371