خانه :: اساتید :: اخبار

Ali Shams
علی شمس
دانشیار

پست الکترونيکی
shams@znu.ac.ir      alishams80@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shams-ali

تلفن
   +98 (0) 24 330   +98 (0) 24 3305 2443

فکس
+98(0)24 32283202   +98 (0) 24 3228 2223

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستايي، صندوق پستی 313