خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24243   بروزرسانی: 20-07-1399

Alireza Sharifi
علیرضا شریفی
استادیار

پست الکترونيکی
arsharifi[at]znu.ac.ir      sharifi.ieee@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sharifi-alireza

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 113، کدپستی 38791-45371