خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 ابراهیم باقریان بهمن  1389تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی معربات در تاج العروس  
2 علی حسنلو اسفند  1389 انتقال علوم به جهان اسلام در عصر هارون و مامون عباسی  
1 رویا رضایی تير  1390تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی مضامین سیاسی-اقتصادی واجتماعی عهد نامه ها در قرن اول هجری