خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:82   بروزرسانی: 25-09-1397

Ehsan Tafakori




احسان تفکری
استادیار

آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tafakorim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، ص پ 313