خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22271   بروزرسانی: 24-11-1394

Alireza Firoozfar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک خاک-مکانیک خاک پیشرفته-ژئوتکنیک لرزه ای-لرزه شناسی و مهندسی زلزله- ژئوتکنیک زیست محیطی