خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19345   بروزرسانی: 25-05-1394

Moharram Nabiloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. استاتیک-مقاومت مصالح -مصالح ساختمان