خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17687   بروزرسانی: 28-03-1398

Majtaba Nasiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک کلاسیک2. فیزیک حالت جامد3. مکانیک آماری4. الکترودینامیک کلاسیک