خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15379   بروزرسانی: 26-06-1397

Majtaba Nasiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک کلاسیک2. فیزیک حالت جامد3. مکانیک آماری4. الکترودینامیک کلاسیک