خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14619   بروزرسانی: 19-10-1400

Azadeh Tavakoli
آزاده توکلی
دانشیار

پست الکترونيکی
atavakoli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-azadeh

تلفن
   09217189015   +98 (0) 24 3305 4432

فکس
   +98 (0) 24 3228 4006

آدرس 
دانشگاه زنجان، گروه محیط زیست، کدپستی45371-38791