خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11130   بروزرسانی: 21-11-1398

Azadeh Tavakoli
آزاده توکلی
استادیار

پست الکترونيکی
atavakoli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-azadeh

تلفن
   09217189015   +98 (0) 24 3305 4432

فکس
   +98 (0) 24 3228 4006

آدرس 
دانشگاه زنجان، گروه محیط زیست، کدپستی45371-38791