خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17578   بروزرسانی: 23-04-1397

Hasan Toghranegar
حسن طغرانگار
استادیار

پست الکترونيکی
hasantz[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/toghranegar-hasan-1

تلفن
09191448377   33472217   +98 (0) 24 3305 2299

فکس
   +98 (0) 24 3228 33472191

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی 38791-45371

 

خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار